Aktuality

Valná hromada společnosti F&S Invest a.s.

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

Vážení akcionáři,

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 30. června 2016 v 15:00 na adrese Istanbul, Alkent 2000 Camlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Turecká republika.

Pořad jednání valné hromady:

1) Zahájení valné hromady

2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2014, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

4) Vyjádření přítomného člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2014, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

6) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

7) Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2015, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

9) Závěr

Výsledek hospodaření za rok 2014:

Společnost dosáhla v roce 2014 záporného hospodářského výsledku, a to – 667.883,78 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2015:

Společnost dosáhla v roce 2015 záporného hospodářského výsledku, a to – 1.707.442,81 Kč

Řádná účetní závěrka za rok 2014 a 2015 a zpráva o vztazích za rok 2014 a 2015 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady ve složení navrženém předsedou představenstva – předseda valné hromady,  ověřovatel zápisu a skrutátor hlasů pan Mustafa Türkmen, zapisovatel pan Denis Baytin, ověřovatel zápisu pan Serdar Altinbas.

Zdůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá ze stanov Společnosti a platných právních předpisů.

Ad 4) Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2014, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.

Ad 5) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a převod ztráty na účet ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.

Ad 7) Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2015, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.

Ad 8) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a převod ztráty na účet ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

 

Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.

 

Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.


V Praze / In Prague, 31. května 2016 / May 31, 2016                                 ………………………………………………

Mustafa Türkmen, předseda představenstva /chairman of the board of directors

 

Potvrzení o osobním převzetí / Confirmation on personal delivery:

 

1. Figen Aslan Tandogan:           ………………………………………………………………….

 

2. Serdar Altinbas:                        ………………………………………………………………….

« Zpět
created by CTECH 2011
F&S Invest a.s., Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha, Tel.: +420 220 570 420, www.fsinvest.cz, Email: info@fsinvest.cz