Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti

17. 01. 2022 kategorie: valná hromada

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

Pozvánka na náhradní valnou hromadu společnosti

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

Vážení akcionáři,

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám náhradní valnou hromadu, která se uskuteční dne 8. února 2022 v 10:00 na adrese sídla společnosti se shodným pořadem jednání jako měla řádná valná hromada svolaná na den 11. ledna 2022 v 11:00, která se neuskutečnila z důvodu neúčasti obou akcionářů.

 

Pořad jednání náhradní valné hromady:
 

  1. 1. Zahájení valné hromady
  2. 2. Volba orgánů valné hromady
  3. 3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2020, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
  4. 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2020, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
  5. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

 

Výsledek hospodaření za rok 2020:

 

Společnost dosáhla v roce 2020 záporného hospodářského výsledku, a to – 727.850,32.

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a zpráva o vztazích za rok 2020 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 4) Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2020, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.
 

Ad 5) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a převod ztráty na účet ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.

  1. Závěr

Příloha:

Účetní závěrka za rok 2020