Pozvánka na valnou hromadu

03. 09. 2018 kategorie: valná hromada

Serdar Altinbas

Alkent 2000, Çamlica Sitesi, Hurma Sokak, No 4, 231/30, Hadimköy/Istanbul

Turecká republika

 

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

 

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

 

Vážení akcionáři,

 

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 17. října 2018 v 16:30 v sídle společnosti.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

  1. Zahájení valné hromady

2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

3) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení a zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

4) Vyjádření přítomného člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2017, výsledku hospodaření a návrhu na jeho

rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

6) Závěr

 

Výsledek hospodaření za rok 2017:

Společnost dosáhla v roce 2017 záporného hospodářského výsledku, a to -496.885,85 Kč.

Řádná účetní závěrka za rok 2017 a zpráva o vztazích za rok 2017 jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti až do konání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu orgánů valné hromady ve složení navrženém předsedou představenstva – předseda valné hromady,  ověřovatel zápisu a skrutátor hlasů pan Mustafa Türkmen, zapisovatel pan Ali Lütfi Öncel, ověřovatel zápisu pan Serdar Altinbas.

Zdůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá ze stanov Společnosti a platných právních předpisů.

Ad 4) Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření člena dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2017, výsledku hospodaření a návrhu na jeho rozdělení, zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu valnou hromadu vyplývá z platných právních předpisů.

Ad 5) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a převod ztráty na účet zisků a ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztrát vyplývá z platných právních předpisů.

Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.