Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti F & S Invest a.s.

08. 09. 2023 kategorie: valná hromada

 

Serdar Altinbas

Alkent 2000 Mah., Gardenya Sk. Alkent 2000 Yeditepe Sitesi No. 11 Is Kapi No. 7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika

 

Figen Aslan Tandogan

Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti

 

F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)

 

 

 

 

Vážení akcionáři,

 

v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 10 října 2023 ve 14:00 v notářské kanceláři notářky Mgr. Markéty Káninské na adrese Plaská 623/5, 150 00 Praha 5.

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a zapisovatelky – navrženi: Ing. Josef Doseděl, nar. 21. listopadu 1985, bytem Čínská 1036/8, Bubeneč 160 00 - předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá, advokát ČAK 13299, Plaská 623/5, 150 00 Praha 5 - zapisovatelka

 

 

 

3. Odvolání dvou členů dozorčí rady, a to:

3a) pana Ahmeta Denize Baytina, dat. nar. 26. září 1948, bydliště: Istanbul, Tesvikiye, Sisli, Av. Süreyya Sk No 3/14, Turecká republika, a

 

3b) pana Aliho Lütfiho Öncela, dat. nar. 23. srpna 1945, bydliště: Istanbul, Kosuyolu, Uskudar, Kalfa Cesme Sok Validebag Sitesi No 7/5, Turecká republika

 

4. Změna článku 18 odst. 1 Stanov společnosti  „Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady“

 

5. Závěr

 

Návrhy usnesení valné hromady:

 

 

Ad 2) Návrh usnesení:

 

Orgány valné hromady jsou zvoleny ve složení Ing. Josef Doseděl – předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Mgr. Jana Plecitá - zapisovatelka.

 

 

Odůvodnění:

 

Valná hromada je podle ustanovení §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, povinna zvolit orgány valné hromady.

 

 

Ad 3) Návrh usnesení:

 

Valná hromada s okamžitou účinností odvolává:

 

3a) pana Ahmeta Denize Baytina, dat. nar. 26. září 1948, bydliště: Istanbul, Tesvikiye, Sisli, Av. Süreyya Sk No 3/14, Turecká republika, z funkce člena dozorčí rady

 

 

3b) pana Aliho Lütfiho Öncela, dat. nar. 23. srpna 1945, bydliště: Istanbul, Kosuyolu, Uskudar, Kalfa Cesme Sok Validebag Sitesi No 7/5, Turecká republika, z funkce člena dozorčí rady

 

Odůvodnění:

Navrhovaná změna souvisí se snížením počtu členů dozorčí rady ze tří na jednoho člena dle následujícího bodu jednání valné hromady.

 

 

 

 

Ad 4) Návrh usnesení:

 

Valná hromada rozhoduje o změně obsahu stanov tak, že stávající článek 18 odst. 1 se nahrazuje odstavcem 1 v následujícím znění:

 

 

Článek 18.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady

 

 

 

 

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.

 

Odůvodnění:

 

Navrhovaná změna sníží náklady Společnosti, zjednoduší organizaci a zvýší efektivitu činnosti dozorčího orgánu.

 

 

Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.